Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webstránky www.ekosolving.sk (ďalej aj „Webstránka“) je spoločnosť EKOSOLVING plus s. r. o., Drotárska cesta 6170/102, 811 02 Bratislava, IČO: 45234001, zapísaná v OR SR OS Bratislava III: oddiel Sro, vložka č. 133893/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“). Pod pojmom „Služba“ sa rozumie používanie prevádzkovanej Webstránky. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tento dokument.


Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nutné za účelom obchodnej činnosti s poskytovateľom údajov.


Poskytovanie údajov

Webstránku je možné používať anonymne. V prípade, že sa návštevník rozhodne kontaktovať Prevádzkovateľa prostredíctvom kontaktného formuláru na Webstránke, bude požiadaný o vloženie osobných údajov.

Typy spracúvaných údajov:

- Meno a priezvisko
- Email
- Telefónne číslo


Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.


Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

- požadovať o nás informáciu o tom, aké poskytnuté osobné údaje spracovávame
- na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- obrátiť sa na nás alebo Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov
- svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: office@ekosolving.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.Posledná aktualizácia: 12.2.2024